Det nye tempelet

Det nye tempelet

Salomos tempel ble ødelagt av babylonerne i 586 f.kr. Siden fikk israelsfolket det andre tempel, senere kalt Herodes tempel. Dette ble totalt ødelagt under den første jødiske krig, og brent og nedrevet i år 70 e.kr av romerne.
Jesus forutså dette i sin samtale med disiplene:
“Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene.
Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned” (Matteus 24:1-2).
Tempelet i Jerusalem var selve senteret for gudsdyrkelsen, høytidene og ofringene.
Ved Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.kr. tok imidlertid ofringene slutt.

Mange venter på at et tredje tempel skal reises i Jerusalem. Bakgrunnen for dette synet baseres ofte på Daniels profeti:
«Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.» (Daniel‬ ‭9:27).
Som nevnt opphørte ofringene i år 70, og denne profetien er sådan allerede oppfylt.
Ødeleggelsens styggedom var romernes inntog over byen:
«Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.» (Lukas‬ ‭21:20‬).

Det er ikke slik at Herren igjen vil motta mat-og slaktoffer i et fysisk tempel.
Det levittiske prestedømmet som tjente ved tempelet er omskiftet. Vår yppersteprest er nå Jesus Kristus.
«For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester. Men edens ord, som kom etter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.»‭‭ (Hebreerne‬ ‭7:26-28‬).
Det komplette offer ble en gang for alle fullbyrdet i Jesus.

En jordisk tempelbygning av stein er nå overflødig. Det nye tempelet er åndelig.
Sammen med Kristus er alle troende et tempel for Ham oppbygd ved levende steiner:
«Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.»‭‭ (1 Peter‬ ‭2:4-6‬).
«Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.»‭‭ (1 Korinter‬ ‭6:19‬).

Del artikkelen med andre: