Evangeliet skal ut til alle folkeslag

Evangeliet skal ut til alle folkeslag

Hva er det viktigste tegnet på at Jesus skal komme igjen? Mange vil nok her svare «verdensevangeliseringen», – det at evangeliet skal bli forkynt over hele jorden for alle folkeslag før enden skal komme. Menigheter, misjonsorganisasjoner og forkynnere holder ofte dette som mål for sin misjonsvirksomhet. Vi hører også at vi kan fremskynde tiden for Jesu gjenkomst ved å stå på med misjonsoppdraget.
Misjonsoppdraget man viser til er det Jesus gav sine 11 disipler:
“Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”
(Matteus 28:19-20)

At evangeliet skal ut til alle folkeslag før Jesus kommer tilbake begrunnes bl.a. av disse vers:
“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”
(Matteus 24:14)

“Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.”
(Markus 13:10)

Det mange imidlertid ikke har lest er at «det viktigste tegnet» ble oppfylt i det første århundret. Evangeliet var da gått ut i hele verden.
På de greske grunntekstene av det nye testamentet brukes ordene pas ethnos for alle folkeslag i Matt 28:19. Når vi så leser dette med våre opplyste vestlige øyne, så tenker vi da på absolutt alle folkeslag etter dagens klassifisering, og til den ytterste avkrok i verden. Men var det slik ordene ble brukt i bibelen? Når pinsedagen omtales i Apostlenes gjerninger kan vi lese dette:
“Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.” (Apostlenes gjerninger 2:5)

Her var det representert alle folkeslag på samme måte som misjonsbefalingen snakker om dette. Det er her de samme greske ord som benyttes (pas ethnos). Neppe var det alle folkeslag tilstede slik vi tenker på alle folkeslag i dag. Derfor må vi lese betydningen av alle folkeslag slik bibelen selv bruker det. Det samme gjelder hele verden, hele jorden osv.

Da Josef og Maria skulle innskrives i manntall kan vi lese dette: “Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall.” (Lukas 2:1)

Her brukes uttrykket all verden, men heller ikke her er det ikke snakk om vår totale verden. Det var den romerske verden som ble innskrevet, ikke hele verden slik vi benytter oss av uttrykket i vårt språk i dag.

I følgende vers kan vi klart se at oppfyllelsen på løftet om at evangeliet skulle nå hele verden ble oppfylt i i det første århundret:

Til alle folk/folkeslag (ethnos gr.)
“Gå derfor ut og gjør alle folkeslag [ethnos gr.] til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”
(Matteus 28:19-20)
Oppfyllelse:
“Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet* som det har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk [ethnos gr.] for å virke troens lydighet -”
(Romerne 16:25-26)

Til all skapning (ktisis gr.)
“Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen [ktisis gr.]!”
(Markus 16:15)
Oppfyllelse:
“om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning [ktisis gr.] under himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener.”
(Kolosserne 1:23)

Til all hele jorden/jorderiket (oikoumene gr.)
“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden [oikoumenē gr.] til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”
(Matteus 24:14)
Oppfyllelse:
“Men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo visst! Over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikes [oikoumenē gr.] ender.”
(Romerne 10:18)

Til all hele verden (kosmos gr.)
“Og han sa til dem: Gå ut i all verden [kosmos gr.] og forkynn evangeliet for all skapningen!”
(Markus 16:15)
Oppfyllelse:
“For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden [kosmos gr.], og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet.”
(Kolosserne 1:6)

Som vi ser var evangeliet allerede her nådd hele verden. Så var jo «det viktigste tegnet» på at enden kunne komme oppfylt i disiplenes tid.

Fotnote:
Gr. = gresk (fra det nye testamentes grunntekster).

Del artikkelen med andre: