Atombombene vil falle

Atombombene vil falle

Nyhetsbildet har vært et yndet sted å lete etter profetienes oppfyllelser for mange kristne. Futurister har forventet en trengselstid der mange katastrofer skal skje i vår samtid, og fremtid. En av disse fryktelige hendelsene har vært knyttet til atombomben.

«Atombombene vil falle i den store trengselstid.» Dette sier Oddvar Tegnander i boken Kongen kommer.

Carl W. Berg siterer Sakarja i sin bok Vekter! Hvor langt på natt?:

‘Men Herren skal la denne plagen ramme alle de folkene som har kjempet mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. ‘
Sakarja 14:12

Videre sier Berg: «Dette er nå mulig ved atombomben.»

Thoralf Gilbrant mener at bibelen antyder forutsigelser om atombomben. Han legger disse vers til grunn i boken År 2000 og den nye tidsalder:

‘Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, ‘
2 Peter 3:10-11

Sverre Kornmo støtter seg også til denne tolkningen i boken Endetiden i profetiens lys der han sier «I disse vers skimter vi atombomben.»

Det samme gjør John Hagee i sin bok Begynnelsen på den siste tid.

Adolf Bjerkreim sier at «Det er noen som i Åpenbaringen mener å finne atombomben.»

John F. Walvoord sier i Bibelens store profetier at det futuristiske endetidssynet har hatt fremgang grunnet atombomben:
«I lys av atombomber og begivenhetene etter den annen verdenskrig har det skjedd et vesentlig skifte i syn, slik at mange har vendt seg fra å åndeliggjøre den store trengsel til å ta det hele mer bokstavelig.»

Vi kan være enig i at det har vært mye frykt rundt atombomber i militær bruk og trussel. Og det med rette. Derimot kan man stille spørsmål om bibelen virkelig taler om atombomber.

At nevnte bibelvers skulle omtale atombomber er klart en spekulativ tolkning. Versene tilsier ingen bombe, eller nyere teknologi. Herren er heller ikke avhengig av menneskers oppfinnelser for å fullføre sine profetier. Noe som setter punktum for denne mistolkningen er at bibelen ikke tidfester enden i lang fremtid. I Peters forrige brev sier han at enden er nær, noe som heller til at den ville være i apostlenes samtid fremfor et par tusen år senere.

‘Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. ‘
1 Peter 4:7

Hvis vi ser på trengselstiden som flere av disse forfatterne sikter til, sier Jesus at dette var noe apostlene skulle flykte ifra:

‘Men be om at dere [disipler] slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! ‘
Matteus 24:20-21

Neppe møtte disse troende noen atombomber på sin flukt i det første århundret e.Kr..

Del artikkelen med andre: