Dere disipler

Dere disipler

«Dere disipler!»

Da Jesus talte til sine disipler på Oljeberget var det nettopp disiplene han talte til. Dette er jo ganske logisk sier du. Men, ofte leser troende denne tale som om Jesus snakker til oss i dag, og ikke disiplene den gang. Når Jesus sier «dere» er det altså disiplene han adresserer. Hans ord måtte derfor ha en direkte betydning for disse 12.

Hva om vi synligjorde hvem «dere» er i bibelversene i Matteus 24.
Vil da teksten få en annen betydning enn du har sett tidligere?

«Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem: Ser dere disipler ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere disipler: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til de tolv: Se til at ingen fører dere disipler vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere disipler vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere disipler til trengsel og slå dere i hjel. Og dere disipler skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere disipler da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere disipler slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Om noen da sier til dere disipler: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere disipler: Se, han er ute i ørkenen! – så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! – så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere disipler at sommeren er nær. Slik skal dere disipler også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere disipler: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.»
Etter ‭‭Matteus‬ ‭24:1-35‬

Slik ser vi at det var «dere disiper», de 12, som Jesus sa skulle oppleve disse endetidshendelsene.

Del artikkelen med andre: